Żeby znów pomysł stworzenia wspólnej organizacji wędkarzy internautów nie skończył się tylko na dwóch tygodniach ożywionej dyskusji, przysiadłem nad wzorem statutu organizacji gospodarczej i przerobiłem go na naszą internetowo-wędkarską modłę.

Po pierwsze serdecznie przepraszam za niechlujne złamanie tekstu, ale rzecz robiłem w nocy, po tygodniu rzetelnej roboty i przed równie pracowitym weekendem. Błędy literowe wynikają z faktu,że nadesłany materiał kodowany był prawdopodobnie dla słownika angielskiego i w żaden sposób nie udało mi się go przerobić na "polską windozę".

Jako, że i tak materiał ten jest tematem do szerokiej dyskusji nad jakimkolwiek konkretem, zaś miejscem właściwym do tej dyskusji, mam nadzieję, że ostrej, lecz uprzejmej,jest wyłącznie Forum Dyskusyjne, mam nadzieję, że Czytelnicy mi wybaczą.

Wszystkich zainteresowanych Towarzystwem serdecznie proszę o baczną lekturę Statutu i traktowanie go wyłącznie jako materiał wyjściowy do napisania, zweryfikowania prawnego i złożenia w śądzie Rejestrowym ostatecznej jego wersji.

Jest kilka rzeczy precedensowych w polskim prawie w mojej propozycji, ale przecież i tłumy w sieci są zjawiskiem nowym. Pierwszą rzeczą jest możliwość podejmowania uchwał i wiążących prawnie decyzji nie za stołem prezydialnym, lecz na kanałach internetowych, choćby na multichacie icka, czy chacie Mirca.

Drugą sprawą jest powołanie instytucji członka reprezentowanego. Mam nadzieję, że znajdziemy rychło wędkującego prawnika internautę, który zechce nas reprezentować za pudełko błystek i znajdzie jakieś prawne kruczki, które pozwolą nam na działanie prawdziwie internetowe - a więc i za pośrednictwem sieci, i z ludźmi młodymi i bardzo młodymi.

A więc tylko dwa pytania - co dodać i co ująć. Nic więcej nam nie trzeba.

Aha, w tygodniu dołożę do sieci jeszcze dwa regulaminy - Sportowego Połowu Ryb i Kodeksu Obyczajowego Serwera. I zaproszę do kolejnej dyskusji nad konkretem...
statut do dyskusji
STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie WWW.PZW.PL (Promocja Żyjących Wód) zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działan sprzyjających uprawianiu etycznego wędkarstwa i propagowaniu go w sieci internet, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do wód oraz wszystkich stworzeń w nich żyjących, przyjaźni nad wodą, upowszechniania idei prawdziwie sportowego wędkarstwa oraz szczerej i pełnej wymiany swoich doświadczeń, przede wszystkim w internecie, ale też i nad wodą oraz na spotkaniach wędkujących internautów, a przede wszystkim przyczynianie sie do ochrony ryb, wód i ludzi nad wodą, popieranie prawidłowej, zgodnej ze zdrowym rozsądkiem gospodarki wędkarsko-ekologicznej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

WWW.PZW.PL ma zamiar stworzyć  i popierać lobby wymierzone przeciwko niegospodarności zasobami przyrodniczymi środowiska wodnego, nadmiernemu przełowieniu wód, fikcyjnym zarybieniom, kłusownictwu wędkarskiemu i rybackiemu, brakowi poszanowania przyrody oraz każdemu, kto w niesportowy i nieetyczny sposób przeciwko naturze występuje. Cele te realizować będzie poprzez podawanie do publicznej wiadomości faktu naruszania powyższych pryncypiów oraz zawiadamiania odpowiednich organów o tych faktach.

Stowarzyszenie w sposób jednoznaczny nawiązuje do klasycznego rozumienia sportu wędkarskiego, które od pokoleń kojarzy się z głęboką etyką oraz szlachetnością, zarówno pomiędzy ludżmi, ale także w zmaganiach i korzystaniu przez człowieka z dóbr przyrody. Co za tym idzie, WWW.PZW.PL będzie starało się połączyć idee przedwojennych Sportowych Towarzystw Wędkarskich z najnowocześniejszą formą stosunków międzyludzkich i źródeł informacji, jakim jest internet.

Stowarzyszenie właśnie internetu używać będzie jako środka do stworzenia w kraju i zagranicą silnego, prowędkarskiego lobby w środowiskach opiniotwórczych, do informowania mediów o swoich poczynaniach oraz faktach godzących w naturę i w godne korzystanie z jej dobrodziejstw.

§ 2


Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Głównym polem działalności, wymiany informacji, wzajemnej pomocy, ale także statutowych, oficjalnych spotkań, łącznie z Walnymi Zgromadzeniami, Zebraniami Kapituły, posiedzeniami wszystkich organów uchwałodawczych i wykonawczych, a także miejscem posiedzeń i rozpraw Sądu Koleżeńskiego jest i będzie internet. Dla bezpieczeństwa oraz ze względu na wymogi prawne, każdy członek stowarzyszenia będzie posiadał swoją internetową nazwę identyfikacyjną, cyfrowy identyfikator oraz hasło dostępu do odpowiednich uprawnień kanałów na serwerze www.pzw.pl. Na uczestnictwo w Strukturze Stowarzyszenia każdy z członków godził się będzie w chwili wysłania ze swojego własnego adresu e-mail Akcesu o Przystąpieniu i pisemnym lub telefonicznym potwierdzeniu.
§ 3


Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. par.04) i niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4


Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Może ono prowadzia działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sieć internetu ma zasięg globalny i istotnym aspektem działaności WWW.PZW.PL jest trwały kontakt (do członkostwa rzeczywistego włącznie) z Polakami wędkującymi zagranicą oraz z hobbystami tego sportu z całego świata.

§ 5


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i korzystających aktywnie z internetu.

§ 6


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7


  Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
 • wielostronne propagowanie prawidłowej i racjonalnej gospodarki wędkarskiej, wykluczając całkowicie gospodarkę rybacką na śródlądowych wodach otwartych, w rozumieniu Prawa Wodnego,
 • współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, polegającą na przede wszystkim na aktywnej, szczerej wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń wędkarskich, poprzez stałe uczestnictwo w interaktywnych propozycjach serwera www.pzw.pl,
 • doradztwo oraz pomoc prawną podmiotom o podobnych zainteresowaniach, a także prowadzenie szkolen, zarówno w dziedzinie szeroko pojmowanego wędkarstwa, ekologii, ochrony wód, jak i w sferze zagadnień związanych z internetem, codziennym i świadomym użytkowaniem komputerów,
 • współprace z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczen w dziedzinie ekologii, gospodarki zasobami wodnymi oraz w rozwijaniu wiedzy komputerowej,
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, przede wszystkim zaś poprzez organizację jak najczęstszych Spotkań Wędkujących Internautów na terenie całego kraju, jak i zagranicą, mające na celu bezpośredni, "niewirtualny" kontakt członków Stowarzyszenia. Dla tego celu powołana zostanie w odpowiednim czasie Grupa Koordynująca Spotkania Wędkujących Internautów, zaś do czasu jej powołania rolę grupy pełnić będzie Kapituła Stowarzyszenia.
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 8


W celu realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem oraz zawierać unie i federacje na prawach pełnego współuczestnictwa.

§ 9


Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera sie na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10


Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który miewa - nawet nieregularny i przypadkowy - dostęp do internetu oraz sportowo łowi ryby i wypełni prawidłowo formularz akcesyjny oraz dobrowolnie wpisze się do Bazy Danych Członków Stowarzyszenia. Baza Danych dostępna będzie wyłącznie Kapitule Stowarzyszenia. Na zewnątrz, jak i w ogónodostępnych kanałach serwera www.pzw.pl, członek może posługiwać się pseudonimem, tzw. nickiem, zobowiązany jest jedynie do podawania adresu poczty elektronicznej, aczkolwiek zalecane jest posługiwanie się pełnym imieniem i nazwiskiem. Każdego kandydata do Stowarzyszenia po odbyciu trzymiesięcznego stażu kandydackiego obowiązywać będzie sieciowy egzamin z wiedzy wędkarskiej, ekologicznej, przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody. O zaliczeniu egzaminu i przyjęciu w poczet Stowarzyszenia egzaminowany, dzięki szybkości intenetu, będzie powiadamiany w ciągu kwadransa.

§ 11


Statut przewiduje instytucję członka reprezentowanego dla osób niepełnoletnich. Członka reprezentowanego podczas przyjęcia obowiązuje taka sama procedura, jak członka rzeczywistego. Jako, że internet jest domeną ludzi młodych, a nawet bardzo młodych - mimo że jest to precedens w obyczajach polskich stowarzyszeń - Członkowie Założyciele postanowili, iż członkowi reprezentowanemu wolno wewnątrz stowarzyszenia pełnić każdą funkcję i rolę do stanowiska Wiceprezesa włącznie, zaś na zewnątrz reprezentować go będzie Opiekun Prawny, który w imieniu członka reprezentowanego podejmować będzie wszelkie czynności prawne wymagające uczestnictwa osoby dorosłej.
Opiekun Prawny działać będzie w myśl odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
§ 12


Członkostwo Stowarzyszenia nabywa sie przez przyjecie kandydatury przez Kapitułę Stowarzyszenia zwykłą wiekszością głosów w drodze uchwały na odpowiednim kanale internetowym serwera www.pzw.pl

§ 13


  Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 1. dbać o dobre imie Stowarzyszenia,
 2. swoją postawą i działalnością przyczyniać sie do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 3. czynnie popierać cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać postanowien statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
 5. regularnie płacić składki członkowskie,
 6. ściśle przestrzegać wewnętrznego Regulaminu Sportowego Połowu Ryb,
 7. ściśle przestrzegać Regulaminu Kultury Internetowej serwera www.pzw.pl podczas każdej obecności w sieci,
 8. dzielić się publicznie z innymi członkami Stowarzyszenia swoją wiedzą, doświadczeniami, przemyśleniami, informacjami na temat wędkarstwa, ochrony przyrody oraz użytkowania sieci,
 9. każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do umożliwienia nawiązania kontaktu z internetem członkowi, który kontakt ten utracił.

§14


1. Członek Stowarzyszenia, także członek reprezentowany, ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, a głównie:
 • przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 • korzystać z usług serwera www.pzw.pl według przyznanych uprawnień,
 • posiadać legitymacje Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,
 • korzystać w swej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia,
 • korzystać nieodpłatnie z urządzen technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, stawianych do dyspozycji członków Stowarzyszenia,
 • korzystać z łowisk Stowarzyszenia, o które www.pzw.pl występować będzie na rozprawach wodno-prawnych na terenie całego kraju.

2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Kapitule Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie uchwałe.
W takim samym trybie nastepuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
Członkowie wspierający korzystają z tych samych praw, co członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członkowie wspierający ustalą z Kapitułą Stowarzyszenia forme i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.

§ 15


Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia nastepuje przez: 1. Rezygnacje ustną lub poprzez "podpisany" identyfikatorem cyfrowym list poczty elektronicznej złożony na adres Kapituły. 2. Wykluczenie przez Kapitułę za:
 • działalność sprzeczną ze statutem, regulaminami oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwione uchylanie sie od pracy Stowarzyszenia,
 • zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
 • utrate praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 • na pisemny umotywowany wniosek przynajmniej10 członków Stowarzyszenia,
 • śmierć członka.

§ 16


Od uchwały w sprawie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania sie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie przynajmniej 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem, które podejmuje ostateczną uchwałe.

Rozdział II

WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 17


Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków,

  2. Kapituła,

  3. Komisja Rewizyjna,

  4. Sąd Koleżenski.

§ 18


Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 1 rok.

§ 19


Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą wiekszością głosów przy obecności w sieci co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 20


Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Kapitułę przynajmniej raz na pół roku na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków lub Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków przez pocztę elektroniczną co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczecia obrad.

2. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez wzgledu na liczbe uczestników.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie rzeczywiści i reprezentowani Stowarzyszenia. Osoby prawne i fizyczne wspierające Stowarzyszenie oraz zaproszeni goście mają głos doradczy.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

  b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Kapituły i Komisji Rewizyjnej,
  d) udzielanie absolutorium ustepującej Kapitule,

  e) wybór członków Kapituły i Komisji Rewizyjnej,

  f) uchwalanie zmian statutu,

  g) podejmowania uchwał w sprawie powoływania przez Kapitułę innych organizacji,

  h) podjecie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

  i) powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżenskiego oraz rozpatrywanie jego orzeczen,

  j) rozpatrywanie odwołan od uchwał Kapituły wniesionych przez członków Stowarzyszenia

  k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Kapituły.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku rownej ilości głosów decyduje glos Przewodniczącego obradom. W przypadku braku wymaganego quorum, po konsutacji z Prezydium, Prewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 2 godziny po pierwszym terminie, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.

6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Kapituły, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżenskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej wiekszości 50% plus 1 głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez wzgledu na liczebność w II terminie.

7. Każdemu członkowi przysługuje tylko 1 głos.

§ 21


1. Kapituła składa sie z 5 do 15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na jednoroczną kadencje.

2. Kapituła składa sie z Prezesa, 1 Wiceprezesa, Głównego Programisty, Skarbnika i od 1 do 11 członków Kapituły.

3. Prezesa na jednoroczną kadencje powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. Kapituła konstytuuje sie na pierwszym po wyborach oficjalnym spotkaniu w sieci na kanale Kapituły i natychmiast przedstawia w sieci stronę html z protokółem spotkania. Generalnie strony z protokółami muszą znaleźć się w miejscu ogólnodostępnym na serwerze www.pzw.pl w ciągu trzech dni od odbycia spotkania, chyba że Kapituła odrębną uchwałą uzna, że pełny protokół mógłby wpłynąć na niekorzyść Stowarzyszenia, ale wówczas publicznie pojawić się musi informacja o podjęciu takiej uchwały z imiennym wykazem głosujących za i przeciw takiej decyzji.

5. Do kompetencji Kapituły należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6. Do Kapituły należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 22


1. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna składa sie z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

  b) wystepowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

  c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.

§ 23 1. Sąd Koleżenski składa sie z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie bedących członkami Kapituły.

2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3. Sąd zbiera sie na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje sie do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4. Sąd zamyka postepowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomooci wszystkich członków w formie strony www.

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżenskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 24


W przypadku zmniejszenia sie składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §16 pkt. 2, 3, 4 w czasie trwania kadencji, w drodze kooptacji może nastąpić uzupełnienie ich składu. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie wiecej niż połowe składu organu.

§ 25


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn, dochodów z własnej działalnooci oraz ofiarnooci publicznej.

2. Kapituła zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

3. Prezes lub dwóch członków Kapituły łącznie upoważnieni są do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązan majątkowych.

§ 26


1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałe o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.
Reklamy Krokus: Seria wędzisk St.Croix doczekała się zupełnie nowej odsłony! Zobacz, co nowego u dystrubutora St.Croix w Polsce, w sklepie firmy Żbik Sp. z o.o. Blanki zostały unowocześnione technologicznie a także zyskały zupełnie nowy design.